SẢN PHẨM
Hệ thống thống kê cơ sở về KHCN

 Phần mềm thống kê KHCN là hệ thống hỗ trợ cho công tác thống kê KHCN cơ sở và Báo cáo tổng hợp theo: 

- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (Thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ):

-Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN (Thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).

Mã sản phẩm: SPPM2001
Phiên bản: 1.0
Yêu cầu hệ thống: HĐH Windows, SQL Server 2008, .Net 4.0
Phiên bản: 1.0
Đơn giá: Thỏa thuận
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt
Bảo hành miễn phí: 01 năm
Demo:
Thông tin về sản phẩm:

 - Hệ thống được triển khai trên mạng, theo mô hình Client/Server

- 06 biểu Báo cáo cơ sở

- 11 biểu Báo cáo tống hợp

File đính kèm:
Các sản phẩm khác